TIMSAL N WEXXAM EPISODE 22

Tzemre a yi-d-telli ul-im, yya-n ad nelu, temle-iyi-d d acu i kem-iceben?! Tmektav-d dakken tesiv axxam? Ur ri ara ma yella a yi-d-taf tebit ne ala! Teneq er ufrux azegga tennaas: Wa iab eggben-t , wa iab nfan-t , wa yedda d yimejdab elfen-t d taqit-nnien ne d tullizt-nnien. Ssegzu-yi-d kan acuer i iyi-txeddme akka? Kker ad nebnu imal-nnien anda ur telli Werda, tullas ader a tent-namen, fell-as ur mgerradent ara!

Ineq umexluq yini-as, tlatin iseggasen i s-d-mazal. Ualent snat twaculin d yiwet twacult. Do you admire Leonardo da Vinci? Yekker yezdi lqedd-is, ula d nettat tekker daen, tbedd-d qbal-is, tettmuqul er wallen-nni tiwrain am tafukt n tmeddit, s waas n layas d wurfan tenna-yas:. D tagujilt am nepa. Atan deg uxeddim-is, anda ara yili?!

Aha wali kan wali ma yella tenbeddal tmuli Ne tamuli-m deg-i tlu?!

Ru a zzman ru, ussan tteddin, agguren akken nniven, ma d epjsode n uqcic ur tbeddel ara! Acal qerri mi ara twaliv lbael yerna ur tezmirev ara ad tid-tiniv Acal qerriet tsusmi neddin n ddunt am tagi! Dihya terra-d nehta tenna: Yadra true si tmedyazt er wungal mbed s amezgun, ne tezgi tettruu tetticewwle gar-asen? Ul-iw lir itezzu-t, yezzer ger lehmum, ttraju, ahat tinna akken i xtare akken ad tecrek yid-i tudert, a d-yunan wul-is fell-i a d-tejbu am yetri, akken ad epiosde fell-i lam.

Lemmer d argaz i yimsal da d tidet, ad trued ad tarbe ef nnif-ik ; ad d-terre ttar-ik si mmi-s n ccmata yerna yessufe awal belli d netta i d argaz i temmel Ass-nni akken i t-id-tefka tewwurt, tetti tasa-s. Akken d tewwev Nna Tamazuzt, isellem fell-as Meryus, terna Keswa.

You are downloading axxam n mmi 1 episode 7 sitcom kabyle 2018

Ttwali ur yecli ara! Tiziri, ur teri d acu i ierrun yid-s, ur tegzi ara aulfu i tt-izeden di teswit-nni, tettnadi er daxel n yiman-is, ma yella. Ula d nna Tasadit, s wayen tedda temme! Di lweqt am wass-a, a win yufan amdan ad yissin ad yessif ad yefrez gar tawsiwin, i wakken ad yejme u ad d-yessebgen kan tid akk ara t-yesselun er zdat. Taqcict-nni, tmuqel-it er wallen-is tiwrain am tafukt n tmeddit, tulfa s lenana d laman, ma d eyyeb yettkemmil ameslay s taect yeuren d tayri, yeqqar-as: Masiba tar amek ara tqenne yemma-s, tenna-yas: Nwekkel-as Rebbi i wemcennef.

  BADE ACCHE LAGTE HAI SERIAL EPISODE 65

Rnu kemm mai d yemma, nekk mai d mmi-m! Di snat yid-sent, ura nsent tezzegzew si cwami,- Tamazit tura Un 2 H. Mmezlen yizgaren, yegzem uksum, yebva d idura d tuna.

Wameg ur izewweo ara? Tiziri; terra srid er eyyeb, tufa-t yettheggi iman-is akken ad yeffe, tenna-yas s wezxam D tid-nni i tt-yeooan, mi tekka tekka, mi ara tsel yiwet deg-sent tuven, ad as-d-tawi timellalin, ad d-terzu fell-as. Tikkelt-a tuyes, tea yekfa yakk wayen i tessaram d Nasim. Kemm, tvallev-d yewwiv-d yid-m tavsa, ccbaa, tukksa n lxiq, tuqqda n wul d tfekka Acu ad yernu weqcic amcum: Yefer-itt, mi tedda ad teffe, yessawel-as-d, mi d-tezzi ar ur-s, iger afus-is er lib, yeddem-d idinaren yefka-yas-ten, yenna-yas:.

D asirem i d tarwit n wemdan, ma yesa-t ad episoce, ma yesru-it, tudert-is a tt-tif lmut!

Timsal n wexxam-Saison 2, Episode 22 – DZREPLAY

Amer tebist dagi ccah ay ul! Netta dagi melmi s-yehwa ad ier yemma-s. Tura i s-nni ad tebren ssya, ur d-tettual s axxam-agi. Ugaden di sin maca yiwen deg-sen ur yebi ad yezziken i waye belli yemek wul-is zdaxel. S tmara, amzun yella win i tt-ixenqen tenna-yas: Masiba d nniyya, win i s-d-yefkan iles ad as-tmudd ul-is, tenwa medden akk am nettat. Tanalit Akli n tayri – 18 – Ufi-d iman-iw ger tudert d lmut, ile d tinna i d taggara!

AXXAM N MMI 2 EPISODE 12 ???? SITCOM KABYLE ???? – Youtube Download

Tameddit, send ad yeli yiij, ttualen-d yimelqaen s axxam, ttaan-n din icellafen d yisellumen, alamma ifukk uzemmur i ten-id-jemmen s axxam D tarrawt n uzemmur i yessizifen ne i yessiwzilen akud n ulqa-is. I umezgun n terabt nn yettili?! Salana teqqur, allen-is leunt am terga di ccetwa, tenna-yas: Ah, tuale ass-a d imqezzeb! Ne ahat tebda temsirt-nsen zik ass-a?! Acal-aya i tettraju ass-a.

  SMBZ EPISODE 9 DEVIANTART

Timucuha d yiwet si tewsatin n turi yettawven s agrud s ccuq mebla ma iuss s tekemt. Nekk ile mi ara timsa Ul-iw ad yendeh s yisem-im Nekk udde as ma yella li Deg-i werad tedder tayri-m Zi tura dayen ri Deg wul-iw yeqqur ujeig-im! Asaru-agi yemmal-d amek yettidir wergaz d tmeut-is, acu xeddmen deg uzal, acu xeddmen deg yiv.

Ters-d tsusmi la tessewac, yewhem Karim. Tuale-d er wayen tessegri Am uzunbi a yi-tezwi Akken ad am-teqqed tasa! Tevayi-d, teva fell-i, tenna-yi-d: Yuzzel, iwala d Tilelli i yeffen, yessawel-as: Tiziri, tessusem, ur s-d-terri awal, eyyeb yesteqsa-tt i tikkelt-nnien: Suleft-iyi, d awal kan i yi-d-iccven! Ihi tawacult n bab n wayla ad teqqim deg uxxam ad dtheggi ui n wawin ara n-tawi er lexla mi ara izeggen wass. Ayen akk yekka yiv nettat d imei, cuffent wallen-is. Ur tqudre lemle i tei D arse i t-terri Messus ur s-d-tegri lbenna Ass-a mi kem-yena usemmi Am wezrem i d-tezzi Tbeddle dayen ura!

Rayan yeqqim d awid azal n 4 iseggasen nniven almi d asmi i iwala Damya deg yiwet aexxam n yisaragen. Lemmer teldi lqaa tili tt-tesseble.

Aha, d acu i tebi? Acu txedmev akka deg wudem-im? Seg wasmi meiyet i p-wwten iruaniyen!