THORI SI WAFAA CHAHIYE EPISODE 17B

Kahan munadi karne ki koshish karen? Jab kabbi in wasilon ko amal men laoge to barkat paoge; aur jis qadr un kd istimal ziyada karoge usi qadr fazl men barhte raboge. Hello papa Mr Ahmed: Kya huwa hai kisi nay kuch kaha aap ko?? Trustee ki siiliyaua report muwafiq ii. Agar preacher bo, to tum. Quarterly Conference men amal karne ki tar- tib wajh kis tarah hai?

Han ; bahutse hamare memberon ne tarik- dil shakhson ke sdth shadi ki thi, aur is sabab se yih bura natija nikla ki we ya to apni zindagi bhar dindari se roke rahe, ya tabahi ke dlam men phir d gae hain. Isi tarah kliadim-ud-din blii durusti ke sath rahen, im ki dozuban, yasharabi, ya narawa nafa uthanewale; aur iman ke bbed ko saf dil se yad kar rakben. Kuch nahi hoga aap ko dado plz ankhain to kholen Ahyam pass akar jaldi say un kay hath paon sehlata Ahyam bhut buri tarhan Pareshan huwa wa hota hai Ahyam: Jo Minister Wesleyan kalisiya waqa Europe aur Canada ya Methodist Episcopal kalisiya i Canada se awen to ham un ko apni kalisiya men kis tarah shamil kar sakenge? Ham men se kaun hai ki jitne ghante bar roz admi ke kam men peshtar guzarta tha utne hi ab Khuda ke kam men kharch kar- ta hai? Asba i Rabbani ke lene se: Dado raat celebrate kar to li thi Waisy b aj important lecture hai jabhi jarahi houn. Ashai Babbani men Yasii Masih ka badan sirf as- mani aur ruhani taur par diya liya aur khaya jata hai, aur wuh wasila ki jis se Yasu Masih ka badan Ashai Babbani men liya aur khaya jata hai iman hai, aur is 15 Sacrament ka rakh cliorna ya liye phirna, uthana ya parastish karna, Masih ke hukra se nab in hua.

Wo bibi gee Bibi gee sunty hi epjsode. Han, ham aisa nahin karte. Alizay roty huwy bolti: Ye meri beti hai is ka har faisla main karonga or aj nahi to kal tum say alag to main karlonga isy chahy kuch bhi karna pary or agar itni hi biwi biwi kar rahy to uthao apna saman lo apni biwi or nikal jao yahan say Wafaa ki is baat par alizay tarp kar bolti: Magar itna, ki Ruh i Q.

Agar wuh bila ijazat General Conference ke gasht karne se baz rahe, to albatta us ke bad hamari ka- Iisiya ke Bishop ke uhde ka kam naliin kar sakta.

Full text of “Talímát aur discipline Methodist Episcopal Kalísiyá kí, [microform]”

Pas turn sanjidaigi se wada karte ho kihattal maq- dur apne Khuda ki madad se in sab faraizon ko piira karoge? Wuh Preacheron ki tainati kare ba sbarte ki chahlye Preacher ko ekhi Station men tin mutwatir barason se ziyada rahne ki ijazat na dewe, sivva un ke jin ka zikr age hai, yane: Beta kya huwa hai nano ko??

  BRAVE COMMAND DAGWON EPISODE 20

Kya turn ue Discipline parhi hai? Lekin ye to ajnabi hai ye to khud ko apni hi duniya main qaid rakhta hai ye mera apna kaisy hosakta.

Lekin koi aik call b to nahi ayi na jany k bad say Dado sambhalty huwy bolten Dado: Phir agy barh kar hath khol us kay or us ka chehra apne hathon main lety huwy pyaar say bolta: Wub Preacber jo Circuit ka talluq rakbta hai’ apni Circuit men jaban mumkin bo Prayer Meeting muqarrar kare.

Presiding Elder ke faraiz kya bain?

Ai Khudawand Khudtij tera nam mubavak hovve, ki tujli ko pasand aya hai ki admion ki aulad. Traveling Elder ke faraiz kya hain? Ary wah aj suraj mashriq say hi nikla hai na Alizay bura sa mun banati Alizay: Wuh hasb i hidayat apne Annual Conference ke ba wasile Society muqarrar karne aur majmua jama karne ke, Mission aur Sunday School Id taraqqi karne aur Bible aur Kisalon aur Sunday School Id kitabon ke chhapne aur taqsim karne ke liye tahrik kare.

Thodi Si Wafa Chahiye Last Episode

Sab Stewardon ka muhasiba Jewe. Acbchba garariya main bun: Okay to jao day do aap us churail sk nera dimagh q kha rahy Ahyam aram say alizay ko daikhta phir bolta Ahyam: Dard Aur Wafa Episode 14 Ahmed sahab alizay ka hath pakry khary hoty Yih ki, 1, Qailkarna.

Kya ham har hafte men bahut se ijhante raegiin nahin karte? Conference men khabardari cnahiye darvaft kare ki we Qawaid jo larkon ki talim dene ki habathain rasti se mustamil hain ya nahin, aur Annual Conference ko apni District ke sab Traveling Preacher ki jo un Qawaid ko nahin mante ittild dewe. Ab ki bar ahmed sahab thora narm hoty huwy bolty: Baptisma dena, aur nikah parhana. Bila sahih apne bhaion ki shadi karne men qa- clam na rakho.

Kafi salon say Hadi kay jawab par sham main himmat ati: 1b7 koi Elder ya Deacon ya Preacher ek Cahiye ya Station se dusri Circuit ya Station ko jawe to cha- hiye ki wuh us District ke Presiding Elder ya Preacher in Charge se ek Certificate apne uhde ke hai jo kalisiya men us ki rawangi ke waqt talak ka howe hasil kare, aur 78 Indun is ke wuh kisi aur jagah men Local Preacher nahin hosakta.

  KOJAK SLAY RIDE CAST

Mp3List 30-10-2018

Aur agar rauddaale Sal khurda Preaclier ho aur apne Conference ki haddud se biihar rahta ho, to us thiri men us ko usi Annual Conference ko jis men wuh us waqt rahtd hai jawab dena hoga, aur us Conference ka ikhtijtlr hoga ki us ka muqaddama karke misl apne memberon ke us ko bari, khwiih muattal, khwah muqim va kharij kare.

Ham memberon ki mudakbilat o mardud kar- ne men Ids tarah ziyadatar mutafakkir hon? wafsa

District ke Presiding Elder se maqbul kiya jiiwe. Main us ke zakhiron men bahut si barakat dunga ; main us ke miskinon ko roti se ser karunsa.

Kbuda ki itminan jo sari samajb se baliar bai tumhare dilon aur kbiyalon ko apni aur apne Bete Yasu Masib bamare Kbudawand ki pabcban aur mababbat men bacbae rakbe ; aur Qadir i Mutlaq Bap aur Bete aur Riib ul Quds ki barkat tumbare darmiyan aur turn- bare satli abad tak hovve. Ekhi zinda aur sacliclia Khuda hai jo abadi be- jism juz hai, aur us ki qudrat o danai alir bhalai be- hadd hai, aur wuh dekhi aur andekhi hm makhluq ka khaliq aur har juz o kull makhluq ka hafiz hai ; aur is Khudai wahdaniyat men tin aqniim hain jo ekhi mahi- yat aur qudrat aur chzhiye ke hain, yane Bap aur Beta aur Ruh ul Quds.

I’m sorry ahyam mujhy nahi pata tha k kya huwa mujhy plz main bhut sharminda houn Alizay ki bolty Bolty awaz rony wali hojati Ahyam foran bolta Ahyam: Alizay aap k sath kahin nahi jayegi Or hath jhatak deta ahmed sahab ka Ahmed sahab ghussy say cheekhty: Maisha ; Phone pe or collage wafxa to tum itni buraiyan kar rahen then k xhahiye hai badtameez hai Or throi gulab jhar rahy mun say khair hai na.

Ek shaklis ko classon ke simalii majmua jama karrie ke liye muqarrar kare. Aur us ne bazon ko rasul, aur bazon ko nabi, aur bazon ko Injil ke munadi-kar- newale, aur wfaa ko charwahe, aur bazon ko ustdd muqarrar kar diya ; taki muqaddas log khidmat ke kara men arasta bote jawen, aur Masih ka badan banta jae: Sal guzashta men kitnon ne intiqal kiya?